Ukoliko niste zadovoljni nekim artiklom, svoj odustanak od kupovine možete izjaviti, bez navođenja razloga za odustanak, pod sledećim uslovima:

  • Da nije prošlo više od 14 dana od dana prijema artikla koji ste poručili
  • Da nam ga vratite nekorišćenog, u originalnom stanju, u orginalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom.
  • Molimo Vas da nam obrazac za odustanak od kupovine pošaljete e-mail na office@knjizaracicak.rs ili da nas kontaktirate telefonom na broj 011/332 24 10.

Prilikom vraćaja robe kupac je u obavezi da priloži uz obrazac o odustajanju od kupovine i račun/otpremnicu. E-mail koji se odnosi na odustajanje od ugovora o kupovini mora imati navedeno: broj vašeg računa/otpremnice, šifru arikla koji vraćate.

Izjavu o odustanku od kupovine tj ugovora na daljinu dostavljate popunjavanjem i potpisivanjem sledećeg obrasca:

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD KUPOVINE MOŽETE PREUZETI OVDE

Nakon primljenog zahteva za odustanak od kupovine, kontaktiraćemo vas kako bismo vam potvrdili prijem.

Aktikal od koga odustajete neophodno je dostaviti na adresu Trg Oslobođenja 80v, 11211 Beograd i to na način da bude adekvatno upakovan jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca.

Troškove vraćanja artikla snosi kupac.

Čim artikal stigne kod nas, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju a povraćaj novca uključujući i troškove isporuke ćemo izvršiti u roku od 14 dana od dana kada smo primili obrazac za odustanak koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Refot B d.o.o. nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Zamena artikala

Ukoliko ste nakon prijema artikla konstatovali da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nam vaš zahtev pošaljete u roku od 14 dana od dana prijema artikla, e-mal na office@knjizaracicak.rs ili da nas kontaktirate telefonom na broj 011/332 24 10.

Nakon primljenog zahteva za zamenu artikla, kontaktiraćemo vas kako bismo vam potvrdili prijem i dogovorili dalju proceduru.

Aktikal koji želite da zamenite neophodno je dostaviti na adresu Trg Oslobođenja 80v, 11211 Beograd i to na način da bude adekvatno upakovan jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca.

Čim artikal stigne kod nas, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i uveravamo vas da ćemo zamenu artikla izvršiti u što kraćem roku a najduže u roku od 14 dana od dana kada smo primili zahtev za zamenu Troškove transporta u slučaju zamene robe snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal. Ukoliko je zamenski artikal sa višom ili nižom cenom od artikla koji se menja, potrebno je da potrošač izvrši doplatu u slučaju više cene ili da trgovac vrati razliku novca u slučaju kada zamenski artikal ima nižu cenu. REFOT B doo je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja nekog od zahteva, odgovori pisanim ili elektronskim putem potrošaču, dok je u slučaju prihvatanja izjavljenih zahteva u obavezi da po zahtevu potrošača postupi u roku koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja zahteva.

Povraćaj novca

Po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, SND doo će izvršiti povraćaj uplate novca koji je primio. SND doo je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Povraćaj novca će biti izvršen koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim u slučaju kada se kupac izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. SND d.o.o. nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.